O knjižnici

Šolska knjižnica se vključuje v življenje in delo šole in je njen osrednji študijski in informacijski center. Je pomemben vir za pridobivanje in poglabljanje znanja, predvsem pa središče za iskanje in pridobivanje najrazličnejših informacij. Poslanstvo šolske knjižnice je v tem, da nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Storitve knjižnice bodo enakopravno zagotovljene vsem uporabnikom, s čimer bo upoštevano načelo dostopnosti za vse. Učence bomo ob skupinskih ali individualnih obiskih navajali na upoštevanje pravil knjižničnega reda – tudi na pravočasno podaljšanje oz. vračanje izposojenega gradiva. V kolikor bodo učenci izposojeno gradivo poškodovali ali izgubili, bodo morali le-tega nadomestiti z novim oz. zanj plačati določeno ceno. Za zamujanje z gradivom bodo učenci obveščeni individualno preko knjižničarke ali razrednikov, po potrebi bodo o zamujanju gradiva obveščeni tudi starši (preko razrednika, elektronske pošte ali z obvestilom knjižničarke).

Knjižnica bo tudi kulturni in sprostitveni prostor šole. V njej in v okviru nje bomo organizirali najrazličnejše aktivnosti, v katere bomo zavestno in ciljno vključevali tudi razvijanje branja in sooblikovalsko aktivnost obiskovalcev – npr. razstave, uganke, bralni projekti, bibliopreventiva, branje poezije, bralni klubi, dramatizacija glasbenih pravljic, bralna noč v šoli, filozofija za otroke itn. Pri načrtovanju in izvedbi nekaterih aktivnosti bomo sodelovali s splošno krajevno knjižnico.

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu bomo pričeli z izvajanjem prehoda dosedanjega knjižničnega sistema oz. programske opreme na vzajemni sistem Cobiss.

Knjižnica bo odprta vsak dan v času pouka, predvidoma od 7.30 do 14.30 ure.

 

KNJIŽNIČARKA: Maja VAČUN, prof. slo. in fil.

Tel.: (02) 674 08 37

E-naslov: maja.vacun@os-selnica.si