Predstavitev

Vrtec Kobanček je javni zavod. Ustanoviteljica vrtca je Občina Selnica ob Dravi, s sedežem: Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Vrtec spada pod vodstvo Osnovne šole Selnica ob Dravi. Strokovni organ vrtca je strokovni aktiv, ki ga sestavljajo strokovni delavci vseh oddelkov. Starši uresničujejo svoje interese v Svetu staršev. Predstavniki posamezne skupine so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.

VIZIJA VRTCA

Vrtec je prostor, kjer otrokom nudimo varno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem prispevamo k razvoju temeljev otrokove osebnosti, skrbimo za otrokov telesni, miselni, čustveni in socialni razvoj ter vzpostavljamo zaupen sodelovalni odnos z njihovimi starši. Spodbujamo strpnost, sprejemanje drugačnosti in skrbimo za enake možnosti vključenih otrok.

Vizijo uresničujemo z doseganjem višje kakovosti izvedbenega Kurikuluma, tako da:

  • skrbimo za uravnotežen razvoj otrok,
  • ustvarjamo spodbudno učno okolje,
  • spodbujamo ustvarjalno igro,
  • omogočamo otrokom različna doživetja, s pomočjo katerih zmorejo poti do novih izkušenj, samostojnosti in odgovornosti do sebe ter do okolja,
  • namenjamo posebno skrb in pozornost otrokom s posebnimi potrebami,
  • širimo medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje,
  • smo odprti za inovativne pristope.