Projekt NA-MA POTI v šolskem letu 2018/19

  

V lanskem letu je bila OŠ Selnica ob Dravi izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) in odločili smo se, da se vanj vključimo tudi v vrtcu. V prvem letu izvajanja projekta so se za sodelovanje odločile štiri strokovne delavke vrtca in pomočnica ravnateljice.

Petletni projekt bo potekal do leta 2022 v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Udeleženci projekta se izobražujejo in preizkušajo kot raziskovalci lastne prakse na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje ter reševanje avtentičnih problemov.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole.

V preteklem letu je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti.

V šolskem letu 2018/19 bodo članice projektnega tima v vrtcu pri neposrednem delu z otroki preizkušale 1. gradnik in podgradnike naravoslovne pismenosti (naravoslovno znanstveno razlaganje pojavov) ter 1. gradnik in podgradnike matematične pismenosti (matematično mišljenje, razumevanje in uporaba matematičnih pojmov ter postopkov, sporočanje).

V drugem letu izvajanja projekta bodo v projektnem timu sodelovale: pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević, vzgojiteljica Urška Mlakar in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Anja Gošnak.