Projekt NA-MA POTI v vrtcu

 

OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) in v vrtcu smo se odločili, da se vanj vključimo tudi mi. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole. Timu dvanajstih strokovnih delavcev šole smo se pridružile štiri vzgojiteljice v vrtcu in pomočnica ravnateljice. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

Najprej bomo opravili začetno analizo stanja, si zastavili raziskovalna vprašanja, pripravili akcijske načrte in nato z zbiranjem dokazov spremljali napredek naravoslovne in matematične pismenosti ter razvoja kompetenc otrok in učencev. Z otroki v vrtcu bomo reševali probleme s poskušanjem in si postavljali izzive na temeljih zgodnjega uvajanja v naravoslovje ter zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja z raziskovalnim pristopom.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali medsebojne hospitacije, sodelovali v učečih se skupnostih, predstavljali primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov bi naj bil tudi vertikalni kurikul VIZ-ja za naravoslovno in matematično pismenost.