Svetovalna služba v vrtcu

Svetovalna služba v vrtcu

1_61

Svetovalno delo in dodatno strokovno pomoč z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu v šolskem letu 2018/19 opravlja svetovalna delavka Tajda Kociper, univ. dipl. ped.

KONTAKT:

Telefon: 051 600 769

Elektronski naslov: tajda.kociper@gmail.com

Pogovorne ure: v ponedeljek 7.00–8.00 v kabinetu v šoli ali po telefonu

Kabinet svetovalne delavke se nahaja v neposredni bližini skupin vrtca v šoli, zraven prostorov šolske svetovalne službe.

Naloge svetovalne službe

Svetovalna služba v vrtcu deluje v podporo otrokom, strokovnim delavcem in staršem. Glede na svoje strokovno področje se vključuje v reševanje čustvenih, vedenjskih, družinskih ter drugih težav. Pomembno nalogo ima tudi pri usmerjanju in delu z otroki s posebnimi potrebami. Svetovalna delavka prav tako sodeluje pri vpisu otrok v vrtec, sistematično opazuje otroke, izvaja delavnice v skupinah, sodeluje in načrtuje delo s strokovnimi delavci, svetuje staršem ob vpisu v vrtec ali šolo, sodeluje z vodstvom vrtca, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V našem vrtcu delamo po petstopenjskem modelu pomoči, ki nam omogoča sistematično opazovanje in delo z otroki.

  1. stopnja: POMOČ VZGOJITELJA V ODDELKU, DODATNA POMOČ
  2. stopnja: POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE (opazovanje, razgovor itd.)
  3. stopnja: DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
  4. stopnja: MNENJE IN POMOČ ZUNANJE USTANOVE
  5. stopnja: PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu

Ker v našem vrtcu spoštujemo različnost in delujemo inkluzivno, namenjamo otrokom s posebnimi potrebami posebno skrb in pozornost. Zgodnja obravnava v vrtcu je glede na zakonitosti otrokovega razvoja v tem obdobju ključni dejavnik za otrokov nadaljnji razvoj.

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so otroci s posebnimi potrebami:

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami, otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami.

Vsi ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da potrebujejo drugačen pristop, točno določene izkušnje in prilagojeno okolje, individualiziran program in pomoč strokovnih delavcev. Le s tako pomočjo lahko tem otrokom omogočimo pomembnejši razvojni napredek. Dodatna strokovna pomoč se nudi v skladu z odločbo o usmeritvi za posameznega otroka.

Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp, kjer vodijo postopke, usmerjajo in izdajajo odločbe. Veseli pa bomo, če se boste s svojimi vprašanji ali dilemami obrnili na našo svetovalno službo.