Neobvezni in obvezni izbirni predmeti za šol. leto 2022/23

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 4.-6. RAZRED

Osnovna šola mora poleg obveznih predmetov ponuditi učencem 4., 5. in 6. razreda tudi pouk iz neobveznih izbirnih predmetov (Zakon o OŠ, 20. a člen), ki pomenijo razširjen program šole.

Predmeti so za učence neobvezni, kar pomeni, da jih ni potrebno izbrati. Izberejo jih le tisti, ki bi želeli svoje znanje in/ali veščine širiti tudi na drugih področjih.

Predmeti oz. področja, ki jim mora šola ponuditi, so:

  • drugi tuji jezik (ponujamo francoščino, saj se bo nemščina izvajala kot nadstandardna dejavnost, financirana s strani Občine Selnica ob Dravi),
  • umetnost,
  • računalništvo,
  • šport,
  • tehnika.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, kar pomeni dva predmeta po 1 uro ali tuji jezik, ki se izvaja 2 uri tedensko.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7.-9. RAZRED

ZLOŽENKE

PRIJAVNICE

Osnovna šola mora poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov.

Obvezno je, da učenec/ka izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko – dva predmeta, ki se izvajata po eno uro, ali tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec/ka lahko obiskuje tudi tri ure izbirnih predmetov na teden, če s tem soglašajo starši. Predmete, ki jih izbere, mora učenec/ka obvezno obiskovati vse šolsko leto in je pri njih tudi ocenjen/a.